Rromani informatikani kosovaqi web rig
jèkhto rig
phiren p-i màpa
Pec / Pejë Djakovica / Djakovë Prizren Urosevac / Ferizaj Suva Reka / Therranda Drenica / Drenicë Stimlje / Shtimë Kosovska Vitina / Viti Gnjilane / Gjilanë Gracanica / Gracanicë Kosovska Kamenica / Kamenicë Pristina / Prishtinë Obilic / Kastrioti Podujevo / Podujevë K.Mitrovica-jug / Mitrovicë jug K.Mitrovica-sever / Mitrovicë veri
Mulo o baro rromana muzikaqo thagar, o Śaban Bajramović
Komunaqo multietnikano projèkto - rromane ćhavorre ka ʒan k-i derǎv

Kotar e 120 Rroma so beśen sas an-i Ravùca angl-o maripen, akana aćhile numaj 10 khera . But lenθar ʒivdinèna nùmaj e lovelnçar so bićhalen olenqe familiaqe ʒene save kerèna akana buti an-e Evropaqe Thema. E terne isi bi butǎqo. Palpalem, angl-e Sèrbǎ, pal o maripen e rroma isi len maj mesto phiripen. Jekh rromani organizàcia, „I Ʒuvli e Ʒuvlăqe“ an-o sombutipen nesave aver BRO-çar kerde nesave kèrse vaś te siklŏn e ʒuvlǎ te siven an-i makìna aj kùrso mamuj o analfabetizmo k-e ʒuvlǎ kola 3ivdinena ano vrdlorigutno kotor e Ravucaqo. Amen maladilam e koordinatorkaça akala organizaciaqi kotar i Ravùca, i Śemsie Ʒafèri.
An-i Plementìna dikǎrdilo duj disuno źurnalistenqo seminàro vaś e rromane terne. An-o akava seminàro lile kotor paśe 20 terne rromane ćhave kotar o gav, kotar i Graćanìca thaj paśutne gava. E gavesqe rroma dikhen lośaça i iniciatìva.
Kotar o sastuno bibutǎqerenqo gèndo ano amaro regiòno (56.355), paśe 200 ʒene agorinde uprune śkòle aj aʒukǎrena buti. Varesave rroma khuvde an-i buti an-e hotèlǎ sar seven ja taʒne. Akala kerde kùrsǎ bi lovenqo pal-i inciatìva e Sektoresqi, thaj pal-e kùrsǎ sas len śànsa te arakhen buti.
An-o Prizrèno thagarinèla o multietnikano ʒivdipe. Akava fòro śaj te ovel i maj laćhi misal vaś laćho somʒivdipe. Prekal e projèktǎ kola ka aven kotar e Evroputni Ùnia thaj aver fòndǎ, o res isi kaj i Frància te aźutinel an-o laćharipen historikane objektenqo, śeral i brunʒ e dizăqi – i filatǐn.
Sar so ano savorre demokratikane thema, vi an-i Kosoviaqi vakerlin i debàta sikavel o politikano ʒivdipen k-i akaja nevi republìka. Maj baro gèndo e deputetenqo phende so sas ćalǎrde kotar o raporto e Kosoviaqe raipnasqo. Sar vi aʒukǎrel sas pes, i opozìta kerda kritìke p-i trine ćhonenqi buti e raipnasqiri. I maj bari kritìka sas so o raipen nas le nijekh butǎqo plàno akala trin ćhon so nakhle. Kotar e minoritètǎ, nùmaj o presidènto e rromana partiaqo Haʒi Zylfi Merʒa lias i vòrba. Metaforaça, na bute lafěnçar, aj godjaveripnaça, o rromano deputèto sikavda so biripnaça aj sarkondivesutne butǎça śaj te aresel pes baxtagor.
 
alosar i ćhib
vakeras rromanes
  
k-i śerutni rig
progràmi
intervìste
bro
śundo manuś
projèkti
Web